செமிகண்டக்டர் வேஃபர்

Ganwafer offers semiconductor wafer materials, including compound semiconductor wafer (such as GaSb, InAs, and InSb wafer), Germanium (Ge) wafer, and CdZnTe (CZT) wafer.

செமிகண்டக்டர் வேஃபர்ஸ் பற்றி

ஒரு குறைக்கடத்தி செதில் பொதுவாக குறைக்கடத்தி பொருளின் மெல்லிய படமாகும், இது ஒருங்கிணைந்த சுற்றுகளை உருவாக்க மின்னணுவியலில் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. நாம் பயன்படுத்தும் ஒவ்வொரு மின்னணு சாதனத்திலும் செமிகண்டக்டர் எபி வேஃபர் ஒரு ASIC அல்லது IC ஆக உள்ளது.

Semiconductor substrate and wafer are a round piece of wafer that consists of the wafer die that performs a very specific functionally. They are the basic material for manufacturing electronic chips. The basic semiconductor substrate wafer manufacturing process includes wafer growth, wafer cleaning and wafer packaging.

Ganwafer is one of a leading semiconductor wafer manufacturing companies that offers a wide range of wafers in different sizes in this case diameters. The semiconductor wafer size has increased throughout to reduce production costs in our semiconductor wafer foundry.

The thickness of semiconductor wafers can vary greatly. The thickness of a wafer is determined by the mechanical strength of any material used to make it. No matter how a wafer is made, the wafer layers must be thick enough to support its own weight so as not to break during processing.

உங்கள் வண்டியில் சேர்க்கப்பட்டது:
வெளியேறுதல்